Workshop Calendar

 • All
 • UAE
 • Kuwait
 • Oman
 • Qatar
 • Bahrain
 • Jordan
 • Lebanon
 • KSA - Riyadh - Male
 • KSA - Riyadh - Female
 • KSA - Jeddah - Male
 • KSA - Jeddah - Female

Basic Workshop

 •   20-07-2019 | 9:30 AM

 •    JK Group National Store Mezzanin Room

 •   UAE

 • Seats Available: 26
Register

Basic Workshop

 •   21-07-2019 | 4:00 PM

 •    Full Frame Productions

 •   Jordan

 • Seats Available: 8
Register

Basic Workshop

 •   27-07-2019 | 2:30 PM

 •    TOWER #1,FLOOR #6,THE GATE MALL,WEST BAY ,DOHA-QATAR

 •   Qatar

 • Seats Available: 32
Register

Basic Workshop

 •   03-08-2019 | 9:30 AM

 •    JK Group National Store Mezzanine Room

 •   UAE

 • Seats Available: 32
Register

Basic Workshop

 •   17-08-2019 | 9:30 AM

 •    JK Group National Store Mezzanine Room

 •   UAE

 • Seats Available: 33
Register

Basic Workshop

 •   17-08-2019 | 2:30 PM

 •    TOWER #1,FLOOR #6,THE GATE MALL,WEST BAY ,DOHA-QATAR

 •   Qatar

 • Seats Available: 35
Register

Basic Workshop

 •   24-08-2019 | 10:00 AM

 •    Genetco canon service Center

 •   Oman

 • Seats Available: 11
Register

Basic Workshop

 •   24-08-2019 | 9:30 AM

 •    JK Group National Store LLC Mezzanine Room

 •   UAE

 • Seats Available: 35
Register

Basic Workshop

 •   14-09-2019 | 10:00 AM

 •    Genetco canon service Center

 •   Oman

 • Seats Available: 15
Register

Basic Workshop

 •   14-09-2019 | 10:00 AM

 •    TOWER #1,FLOOR #6,THE GATE MALL,WEST BAY ,DOHA-QATAR

 •   Qatar

 • Seats Available: 35
Register

Basic Workshop

 •   28-09-2019 | 10:00 AM

 •    Genetco canon service Center

 •   Oman

 • Seats Available: 15
Register